Dřevo některých základních dřevin

V této sekci můžeme porovnat barvu a strukturu dřeva několika základních dřevin, a to na příčném řezu kmene, tj. řezu, který je vedený kolmo k ose kmene. Na rozdíl od jiných řezů je charakteristický zpravidla dobře znatelnými letokruhy.

Obrazový materiál je přebrán z multimediálního výukového materiálu Anatomická stavba dřeva (zpracovaný Ústavem nauky o dřevě) s odvoláním na volné použití těchto materiálů pro nekomerční účely.


Acer - javor
Aesculus hippocastanum - jírovec maďal
Ailanthus altissima - pajasan žláznatý
Alnus - olše
Betula - bříza
Carpinus betulus - habr obecný
Castanea sativa - kaštanovník setý
Fagus silvatica - buk lesní
Fraxinus - jasan
Juglans - ořešák
Malus sylvestris - jabloň lesní
Morus - morušovník
Platanus - platan
Populus tremula - topol osika
Populus - topol (kromě osiky)
Prunus avium - třešeň obecná, ptačí
Prunus domestica - švestka
Pyrus communis - hrušeň obecná
Quercus - dub
Robinia pseudoacacia - trnovník akát
Salix - vrba
Sorbus - jeřáb
Tilia - lípa
Ulmus - jilm