Lokalizace je rozdělena na dvě části:

1) Lokality, které jsem osobně navštívil, či ze kterých pochází sběry kolegy M. Klimta, a které jsou provázány s obrazovou částí; podle zkratek je možno zjistit, kde byla sebrána předloha pro nascanování či kde byly pořízeny fotografie, což je pomůcka pro ty, kteří by se chtěli vydat za konkrétními dřevinami. V případě exemplářů, které jsou význačné či mě zaujaly (platí většinou pro dřeviny stromovité) je uvedeno ještě podrobné upřesnění místa výskytu pomocí GPS, tedy uvedením souřadnic a nadmořské výšky. Zde bych chtěl upozornit na možnou odchylku, co se týká souřadnic v řádu 5-15 metrů, pokud se týká nadmořské výšky, tak zhruba 15-25 metrů. Souřadnicový systém je běžně používaný WGS 84.

Lokalizace dřevin jsou ve dvou stupních; jednak jsou označeny úseky, kde se dřeviny nacházejí, a to kombinací písmen a číslic např. (A5), (B3), (C6), (D5) a podobně, kde písmeno značí celou skupinu (např. městské parky, botanické zahrady a arboreta a podobně) a číslo označuje konkrétní úsek. V některých případech je navíc spolu s tímto souhrnným označením uvedena podrobná lokalizace, a to pomocí přístroje GPS, tedy uvedením souřadnic a nadmořské výšky. Ta je ve tvaru např. (L121), kde je písmeno L jako lokalita, která má své jedinečné číslo.

U většiny zajímavých lokalit jsem zpracoval letecký snímek s vyznačením polohy zaměřených dřevin. Dřeviny jsou zde zaneseny právě pomocí výše uvedeného čísla lokality, tedy např. L1209, podle kterého ze seznamu zjistíme, o jakou dřevinu se jedná a jaké jsou její souřadnice.


Poznámky:

--- Ke své pramalé radosti přiznávám, že nejsem žádný génius, a proto je pravděpodobné, že jsem v některých případech při určování dřevin střelil vedle. Někdy správnému určení brání specifické místní podmínky, v jiných případech by bylo potřeba lokalitu navštívit vícekrát, aby bylo možno vyslovit jasný závěr, a toto není vždy možné, čas je velký nepřítel. Pokud by se tedy někdo dostavil k tomu kterému exempláři osobně a nezdálo se mu moje určení, ať neváhá a vysloví pochybnost. Více hlav víc ví a nikdo nemůže být odborník přes všechno.
--- Počet zaměřených dřevin je závislý nejen na bohatství toho kterého místa, ale především také na časových možnostech, které jsem na tom kterém místě měl. Ty byly v řadě případů značně nedostatečné, vzhledem k tomu, jaký čas by byl potřebný k důkladnému prozkoumání lokality. Tato nesnáz se proto může odrazit nejen na počtu zjištěných dřevin, ale i na kvalitě jejich určení. Dle svých možností se budu snažit sporné případy ještě dořešit.

Vstup


2) Lokality, které byly převzaty z literatury, velkou většinou z prací ing. Hiekeho (skripta Dřeviny českých a moravských zámeckých parků a kniha České zámecké parky a jejich dřeviny). I přesto, že od zmíněného dendrologického průzkumu uběhlo již mnoho let, a na lokalitách došlo k mnoha změnám, stále může výčet dobře posloužit jako doklad toho, kde se jaké dřeviny vyskytovaly a také demonstrovat bohatství jednotlivých míst. V seznamu je zachyceno více než 23 tisíc nálezů dřevin ve více než osmi set zámeckých parcích. Seznam má dvě modifikace. Buď je abecedně seřazen podle jednotlivých dřevin a výčtem parků, kde byly nalezeny, či podle zámeckých parků s výčtem určených dřevin.

Výčet dle dřevin
Výčet dle parků